Kto ma obowiązek wykonać badania psychologiczne?

Istnieje szereg stanowisk wymagających wykonania badań psychologicznych wg następujących podstaw prawnych:

  1. Ogólne: Dz.U.96.62.287 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r.).
  2. Dla operatorów i pracy na wysokości: Na podstawie wcześniejszych przepisów z Dziennika Ustaw nr 69 z dnia 25.04.1996 - określa się czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe zgodne z którymi operator zobligowany jest do przeprowadzenia badań sprawności psychotechnicznej.
  3. Zabezpieczenia techniczne 2 stopnia na podstawie art. 210 § 6 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: § 1. 1. Ustala się rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
  4. Wykaz wszystkich prac, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 1996 r.

Sprawność psychofizyczna w niektórych grupach zawodowych jest niezbędna do prawidłowego wykonywania obowiązków. Na podstawie licznych badań wykazano, że funkcje intelektualne, koncentracja uwagi, funkcje wzrokowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa ulegają istotnemu pogorsznie wraz z wiekiem. Spadek funkcji psychicznych rozpoczyna się w wieku ok. 40 lat, a największe zmiany widoczne są w grupie osób powyżej 50 roku życia. Ponadto stanowiska operatorskie, na których człowiek nadzoruje działanie maszyn i urządzeń, narażone są na wypadki, które według szacunków, w ponad 50% są wynikiem niewłaściwych zachowań pracownika. Dlatego tak dużą wagę przywiązuje się do tego, aby pracownicy zatrudniani na stanowiskach, na których występuje duże zagrożenie bezpieczeństwa, byli niezawodni.

Zobacz również: